Privacy statement

Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerk ik persoonsgegevens en ben daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Ik respecteer de privacy van al mijn cliënten en gebruikers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Benieuwd hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik via mijn website aafke.net, per e-mail of mondeling verkrijg? Lees er meer over hieronder in mijn privacy statement.

Privacy statement Aafke, Praktijk voor psychosociale hulpverlening, contextuele therapie en coaching

Praktijk Aafke, gevestigd en kantoorhoudende te (3813 GZ) Amersfoort aan de Drapiersgilde 55, hierna te noemen ‘Aafke’. Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerkt Aafke persoonsgegevens. Aafke is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Contactgegevens:

https://www.aafke.net
Drapiersgilde 55
3813 GV Amersfoort
06 – 11 83 25 62

In deze Privacy Statement zet ik uiteen hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik via mijn website www.aafke.net, per e-mail of mondeling verkrijg. Ik respecteer de privacy van al mijn cliënten en gebruikers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij mij veilig zijn en dat ik daarbij de geldende wettelijke regels inzake privacy in acht neem.


Begripsbepalingen

In dit Privacy Statement wordt verstaan onder:

 • de Wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dan wel de AVG in combinatie met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG);
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerker: degene die ten behoeve van Aafke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Derde: ieder ander dan de betrokkene, Aafke , de verwerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van Aafke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Toestemming van de Betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat Persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Praktijk Aafke verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerk ik?

Praktijk Aafke verwerkt (mogelijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst/levensovertuiging;
 • Seksleven;
 • Gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Praktijk Aafke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om zorg te verlenen
 • Om contact met u op te kunnen nemen (bellen of e-mailen) indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Praktijk Aafke verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Aafke neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoelang bewaar ik persoonsgegevens?

Er is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Praktijk Aafke behoudt zich het recht voor zelf te bepalen hoelang persoonsgegevens bewaart worden. Hierbij kijk ik naar hoelang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.


Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Aafke verstrekt na akkoord met cliënt, gegevens met derden (o.a. huisarts), uitsluitend na toestemming.


Welke Cookies of vergelijkbare technieken gebruik ik?

Praktijk Aafke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Praktijk Aafke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kunnen worden. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/.

Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Aafke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aafke.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Aafke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Praktijk Aafke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Lees ook onze Algemene Voorwaarden.