Algemene voorwaarden

Wij houden van duidelijke afspraken en transparantie.

Aafke, Praktijk voor psychosociale hulpverlening, contextuele therapie en coaching

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) hebben
de volgende woorden de hierna omschreven betekenis
wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn
geschreven, behoudens indien en voor zover de context
een andere betekenis vereist:
a. Aafke: mevrouw Aafke van Deursen, handelend
onder de naam Aafke praktijk voor psychosociale
hulpverlening, contextuele therapie en coaching,
gevestigd en kantoorhoudende te (3813 GZ)
Amersfoort aan de Drapiersgilde 55, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 08194933;
b. Cliënt: de natuurlijke persoon op verzoek van wie
Aafke een prestatie verricht van welke aard dan ook,
dan wel met wie Aafke een Overeenkomst, zoals
hierna gedefinieerd, aangaat of met wie Aafke in
bespreking of onderhandeling is over het aangaan
van een Overeenkomst;
c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht
tussen Cliënt en Aafke voor het voeren van een
intakegesprek en de (vervolg)overeenkomst van
opdracht waarin onder meer is opgenomen of de
werkzaamheden van Aafke zien op hulpverlening,
coaching en/of mediation, wat de na te streven doelen
zijn, het aantal en de frequentie van de gesprekken
tussen Cliënt en Aafke en het overeengekomen
honorarium;
d. Honorarium: de overeengekomen financiële
vergoeding per uur die Aafke voor de door haar
verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de
Overeenkomst aan Cliënt in rekening brengt;
e. Partijen: Cliënt en Aafke gezamenlijk;
f. Persoonsgegevens: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoons;
g. Verwerking: een bewerking of een geheel van
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of
een geheel van persoonsgegevens, al dan niet
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen, opvragen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking
stellen, aligneren, of combineren, afschermen, wissen
of vernietigen van gegevens;
h. Datalek: een inbreuk op de beveiliging die
abusievelijk of op onrechtmatige wijze leidt tot de
vernietiging, het verlies, de wijziging of ongeoorloofde
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins
verwerkte Persoonsgegevens;
i. Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke
overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht
op de naleving van de wet in verband met de
Verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is
dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Behoudens voor zover schriftelijk door Partijen
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden deze
Voorwaarden voor alle Overeenkomsten en voor alle
handelingen, prestaties, aanbiedingen en overige
rechtshandelingen tussen Aafke en Cliënt.
2. De inschakeling van derden door Aafke laat de
toepasselijkheid van de Voorwaarden onverlet.
3. De Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van
de Overeenkomst. In geval van strijd tussen een
bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in de
Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de
Overeenkomst.
4. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of
regelingen, van de Overeenkomst of de Voorwaarden
afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Aafke
behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in de
Voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te
maken. Indien één of meer bepalingen in deze
Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze
Voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat tussen
Partijen – op initiatief van Cliënt – een afspraak voor
een intakegesprek is gemaakt en Aafke deze
afspraak (schriftelijk) aan Cliënt bevestigt.
2. Aafke is gerechtigd – indien en voor zover een goede
uitvoering van de Overeenkomst dit vereist –
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 4 – Annulering afspraken
Cliënt kan een tussen Partijen geplande afspraak zonder
opgave van redenen tot 48 (zegge: achtenveertig) uur (op
werkdagen) voor de datum en het tijdstip van de
afspraak, kosteloos annuleren. Bij annulering van de
afspraak door de Cliënt binnen 48 (zegge: achtenveertig)
uur voor de datum en het tijdstip van de afspraak, is
Aafke gerechtigd het volledige bedrag zoals
overeengekomen voor de betreffende afspraak aan Cliënt
in rekening te brengen.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. Aafke zal de Overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Aafke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan Aafke worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan Aafke zijn verstrekt, heeft Aafke het recht de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende schade volgens de
gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen.
Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door
hem/haar aan Aafke verstrekte gegevens.

Artikel 6 – Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat
voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is dan wel
voor Cliënt wenselijk is, om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen
tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst
wordt gewijzigd of aangevuld, kan deze wijziging of
aanvulling financiële consequenties hebben. Aafke
zal Cliënt hierover van tevoren inlichten.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal
Aafke daarbij aangeven in hoeverre de eventuele
wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg
heeft.

Artikel 7 – Prijs en betaling
1. Voor de uitvoering van een Overeenkomst is Cliënt
het geldend honorarium (uurtarief), vermeerderd met
de gemaakte kosten en omzetbelasting, verschuldigd,
tenzij anders overeengekomen.
2. Verrichte werkzaamheden worden tussentijds, zijnde
daags na een gesprek tussen Aafke en Cliënt, de
verstrekking van een door Aafke opgestelde
rapportage en/of ten behoeve van Cliënt door Aafke
verzonden correspondentie, aan Cliënt in rekening
worden gebracht.
3. Het overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met
ingang van een nieuw kalenderjaar worden
aangepast onder schriftelijke kennisgeving daarvan
aan Cliënt.
4. Betaling van de door Aafke aan Cliënt verzonden
declaraties dient te geschieden, zonder korting of
verrekening, binnen 21 (zegge: éénentwintig) dagen
na factuurdatum. Partijen komen hierbij overeen dat
voornoemde betalingstermijn “een voor de voldoening
bepaalde termijn” in de zin van artikel 6:83 onder a
Burgerlijk Wetboek is en daarmee dus een fataal
karakter heeft.
5. Slechts betaling door overboeking op de
bankrekening van Aafke (zoals vermeld op de factuur)
leidt tot kwijting van Cliënt.
6. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties,
omschrijvingen en/of de werkzaamheden waarop de
facturen betrekking hebben, dienen op straffe van
verlies van alle rechten binnen 14 (zegge: veertien)
dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd ter
kennis van Aafke worden gebracht. Eventuele
bezwaren tegen facturen, specificaties,
omschrijvingen en/of de werkzaamheden waarop de
facturen betrekking hebben, schorten de
betalingsverplichting van Cliënt niet op.
7. Bij gebreke van betaling binnen 14 (zegge: veertien)
dagen na factuurdatum, is Cliënt van rechtswege in
verzuim. Vanaf het moment van verzuim is Cliënt,
zonder nadere ingebrekestelling, over het totaal
openstaande bedrag aan Aafke de wettelijke rente
verschuldigd.
8. Indien Cliënt ook na het verstrijken van een bij brief
gestelde nadere betalingstermijn van veertien dagen
na de dag na ontvangst van de betreffende brief, het
verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke
rente niet heeft betaald, is Cliënt verplicht aan Aafke
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte te vergoeden. De door Aafke van Cliënt
te vorderen buitengerechtelijke incassokosten worden
berekend volgens het “Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten” en worden
derhalve als volgt berekend:
– over de eerste € 2.500,– een percentage van 15%
met een minimum van € 40,–
– over de volgende € 2.500,– een percentage van
10%
– over de daarop volgende € 5.000,– een
percentage van 5%
– over de volgende € 190.000,– een percentage
van 1%
– over al het meerdere een percentage van 0,5%
gerekend met een maximum van € 6.775,–.
9. Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter
afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.

Artikel 8 – Onuitvoerbaarheid Overeenkomst c.q.
overmacht

1. Aafke heeft het recht de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten, als zij door
omstandigheden die bij de totstandkoming van de
Overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten
haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar
verplichtingen na te komen.
2. Onder omstandigheden die niet door Aafke te
verwachten waren en die buiten haar invloedsfeer
liggen, met andere woorden ‘overmacht’, wordt onder
meer verstaan, naast hetgeen in de wet en
jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien
waarop Aafke geen invloed kan uitoefenen,
waaronder weersomstandigheden, aardbevingen,
brand, verlies of diefstal van hulpmiddelen,
wegblokkades en storingen in de levering van
energie.

Artikel 9 – Wanprestatie en ontbinding
1. Indien Cliënt één of meer van zijn/haar verplichtingen
(waaronder betalingsverplichtingen) niet, niet tijdig
en/of niet behoorlijk nakomt, is Aafke gerechtigd –
onverminderd alle overige aan Aafke toekomende
rechten – de nakoming van haar verplichtingen
jegens Cliënt op te schorten totdat Cliënt alsnog
volledig zijn/haar verplichtingen jegens Aafke is
nagekomen, zonder dat Aafke tot enige
schadevergoeding is gehouden.
2. Aafke heeft – naast alle overige aan haar
toekomende rechten – het recht de Overeenkomst,
zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, door middel van een
schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, zonder dat
Aafke jegens Cliënt tot enige schadevergoeding is
gehouden, te ontbinden indien:
a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in
artikel 8 van deze Voorwaarden;
b. het faillissement van Cliënt wordt aangevraagd of
Cliënt zelf zijn/haar faillissement aanvraagt, Cliënt
aan zijn/haar schuldeisers een (onderhands)
akkoord aanbiedt of indien met betrekking tot
Cliënt toepassing wordt verzocht of verleend van
de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel
van het vermogen van Cliënt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Alle door Aafke geleverde diensten die als adviezen
kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend
karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste
goeddunken, kennis en kunde zijdens Aafke aan
Cliënt worden verstrekt.
2. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van
dwingend recht inzake aansprakelijkheid anders
mocht voortvloeien, is Aafke nimmer gehouden tot
enige vergoeding van schade, van welke aard dan
ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan
enig persoon, directe of indirecte bedrijfsschade
hieronder mede begrepen, bij Cliënt dan wel enige
derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt
door of verband houdt met enige door of namens
Aafke geleverde diensten.
3. De aansprakelijkheid van Aafke jegens Cliënt dan wel
enige derde welke voortvloeit uit een bepaling van
dwingend recht inzake aansprakelijkheid is in ieder
geval per gebeurtenis (waarbij een samenhangende
reeks van gebeurtenissen altijd als één gebeurtenis
geldt) beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag dat
aan honorarium aan Cliënt in rekening is gebracht in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst over
de perriode gedurende welke de werkzaamheden zijn
verricht, met dien verstande dat die periode altijd
beperkt is tot de laatste twaalf maanden van de van
kracht zijnde Overeenkomst.
4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van
Aafke, zal Cliënt Aafke vrijwaren voor alle aanspraken
van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van
vergoeding van schade, kosten en/of rente, verband
houdende met de door Aafke geleverde diensten.

Artikel 11 – Geheimhouding en verwerking
persoonsgegevens

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
Overeenkomst of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
2. Wanneer Aafke tijdens het uitvoeren van de
Overeenkomst Persoonsgegevens Verwerkt, zal
Aafke de Persoonsgegevens op behoorlijke en
zorgvuldige wijze Verwerken en zich houden aan de
wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene
verordening gegevensbescherming en de
Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming.
3. Aafke informeert Cliënt binnen vier werkdagen over
ieder verzoek en/of iedere klacht van de
Toezichthoudende autoriteit ten aanzien van de
Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het
uitvoeren van de Overeenkomst.
4. Aafke verleent medewerking aan een verzoek van
Cliënt ter uitvoering van zijn/haar rechten zoals, maar
niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering,
verwijdering, bezwaar maken tegen de Verwerking
van de Persoonsgegevens en een verzoek tot
overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.
5. Aafke informeert Cliënt binnen vier werkdagen over
ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke
verplichting of anderszins verplichting tot het delen
van Persoonsgegevens met derden.
6. Aafke informeert Cliënt over het ontdekken van een
mogelijk Datalek binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur
na het ontdekken ervan. Aafke zal Cliënt vervolgens
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen
rondom het Datalek.
7. Wanneer de Overeenkomst tussen Partijen eindigt,
zal Aafke de Persoonsgegevens die zij heeft Verwerkt
bij het uitvoeren van de Overeenkomst voor de duur
bewaren zoals vermeld in het Privacy Statement van
Aafke zoals vermeld op de website van Aafke.

Artikel 12 – Overdracht van rechten en plichten
1. Het is Aafke toegestaan de in enige Overeenkomst
met Cliënt omschreven rechten en verplichtingen aan
derden over te dragen. In het geval verplichtingen van
Aafke worden overgedragen, dient Aafke Cliënt
hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en
heeft Cliënt het recht de Overeenkomst te ontbinden.
2. Cliënt is niet gerechtigd zijn/haar rechten en/of
verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige
derde(n) over te dragen, zonder de voorafgaande
toestemming van Aafke.

Artikel 13 – Wijzigingen en aanvullingen
Aafke is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen of aan
te vullen. Aafke zal Cliënt daarvan schriftelijk op de
hoogte brengen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle
Overeenkomsten met Aafke is Nederlands recht van
toepassing.
2. Ingevolge de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz) is Aafke aangesloten bij een door de
overheid erkende geschilleninstantie, zijnde de
Geschilleninstantie Zorggeschil.
3. Aafke is voor de afhandeling van mogelijke klachten
via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
aangesloten bij Quasir. Een mogelijk klacht van Cliënt
wordt als volgt behandeld:
I. Cliënt is ontevreden over de door Aafke verleende
zorg.
II. Cliënt en Aafke komen samen tot een oplossing
en Cliënt kan zijn/haar klacht loslaten. Indien
Cliënt en Aafke niet tot een oplossing komen, kan
Cliënt de klacht melden bij de onafhankelijke
Klachtenfunctionaris (gegevens van deze
onafhankelijke Klachtenfunctionaris kunnen
worden opgevraagd bij de NFG via het emailadres: info@de-nfg.nl).
III. De klacht van Cliënt wordt door de
Klachtenfunctionaris professioneel opgelost en
Cliënt kan zijn/haar klacht daardoor loslaten.
Indien Cliënt niet tevreden is over de door de
Klachtenfunctionaris aangereikte oplossing, dient
Cliënt de klacht schriftelijk te melden bij Aafke.
Cliënt ontvangst vervolgens binnen zes weken
(welke termijn éénmalig verlengd kan worden met
vier weken) een oordeel van Aafke over de
betreffende klacht.
IV. Indien Cliënt niet tevreden is over het oordeel van
Aafke kan hij/zij vervolgens de klacht melden bij
de Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ).
V. GZ doet een bindende uitspraak en legt eventueel
een schadeclaim op tot maximaal een bedrag van
€ 25.000,–.
VI. Indien Cliënt zich niet kan vinden in de uitspraak
van GZ, kan cliënt binnen twee maanden na de
uitspraak alsnog een geschil aanhangig maken bij
de kantonrechter.
4. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke
slechts door één per Partijen als zodanig worden
beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende
met de Overeenkomst of De Voorwaarden zelf en
haar uitleg of uitvoering, dan wel een geschil
voortvloeiende uit een klacht waarover reeds door de
Geschilleninstantie Zorggeschil is geoordeeld, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Aafke statutair is gevestigd.